Regulamin
2020-2021 Regulamin Super Race & Super Rally

Super Race & Super Rally jest nazwą zastrzeżoną organizatora, który używa tej nazwy do prowadzonych przez niego działań lub dla działań innych osób wykonujących usługę na jego zlecenie.
Logo Super Race & Super Rally jest zastrzeżone. Jego używanie bez uzyskania zgody właściciela – Super Rally jest zabronione.

1. Super Race & Super Rally
 
1.1 Super Race & Super Rally
Super Rally to cykliczny zlot quadów, pojazdów SSV, samochodów terenowych o charakterze rekreacyjno-sportowym odbywający się jako seria imprez.
Celem imprez Super Race & Super Rally jest popularyzacja sportu motorowego i samochodowego realizowana poprzez doskonalenie techniki jazdy, wymianę doświadczeń uczestników i kreowanie pozytywnych wzorców na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zachowań pro ekologicznych. Działania Super Race & Super Rally mają także na celu znajdowanie młodych talentów i wspieranie ich rozwoju.
Serię cross-country Super Race & Super Rally rozumiemy też jako aktywny wypoczynek o charakterze spotkań piknikowych, rekreacyjnych z elementami rywalizacji sportowej i elementami edukacyjnymi.
Celem Super Rally jest także promocja regionów, gmin, miast, szlaków
i miejsc turystycznych oraz produktów i marek producentów zaangażowanych we wspieranie imprez Super Race & Super Rally.
Jedną z idei, która przyświeca Super Race & Super Rally jest dobra, bezpieczna zabawa.
 
1.2 Charakterystyka imprez
 
Zloty Super Rally odbywają się w cyklu trzydniowym lub dwudniowym w wytyczonych przez organizatora miejscach i na wytyczonych trasach. Trasa zawiera dojazdówki (trasa okrężna - pętla) i Odcinki Testowe Super Rally (zwane dalej OT).
Na trasie przejazdu (pętla) zlokalizowane są Start i Meta, Punkty Kontroli Czasu (PKC) (mogą występować), Odcinki Testowe OT z pomiarem czasu przejazdu pomiędzy Startem i Metą OT.
Jedna pętla trasy okrężnej = jedna sekcja.
Start do sekcji może mieć charakter startu honorowego i odbywać
się w reprezentacyjnym miejscu wybranym przez organizatora. Dotyczy to także podsumowania rundy z uroczysta dekoracją zwycięzców.
W przeddzień imprezy odbywa się Odbiór Administracyjny zgłoszonych załóg przez stronę internetową: http://super/rally.eu.
Badanie Kontrolne (zwane dalej BK) pojazdów oraz zespołowy przejazd zapoznawczy z trasą imprezy. Przejazd Zapoznawczy trasą i OT, oraz zapoznanie się z panującymi na nich warunkami jest obowiązkowy dla wszystkich załóg.
Nawierzchnie trasy dojazdówek oraz OT mogą być mieszane.
Trasa przejazdu sekcji i OT są obowiązkowe do pokonania przez każdą załogę. Przejazd trasy obowiązuje wg wyznaczonej przez organizatora kolejności startu (Lista Startowa) załóg oraz wg wskazanego kierunku pokonywania trasy, z zachowaniem kolejności odbywania OT.
Trasą dojazdową zawodnicy poruszają się wg map lub  
- itinerera, które dostarcza organizator. Trasa OT może być oznakowana taśmą lub innymi elementami wskazującymi jej przebieg np. numerowane bramki. Uczestnicy mogą też otrzymać schemat przebiegu trasy.
Zwycięzcą zostaje załoga, która uzyskała najkrótszy łączny czas przejazdu wszystkich OT oraz uzyskała najmniej kar czasowych z tytułu pokonywania trasy dojazdowej.
 
Organizator może przeprowadzić dodatkową okolicznościową próbę testową nie zaliczaną do klasyfikacji końcowej rundy i klasyfikacji generalnej sezonu, w której uczestnictwo nie jest obowiązkowe.
 
Podczas wszystkich rund obowiązują postanowienia poniższego regulaminu. Ewentualne zmiany i/lub odstępstwa organizator opublikuje w formie komunikatu uzupełniającego na stronie internetowej http://super/rally.eu lub bezpośrednio w biurze zawodów w trakcie trwania imprezy. Uczestnicy mają obowiązek zapoznawania się
z komunikatami i zastosowania się do nich.
Organizatorzy Super Rally zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji poniższego regulaminu.
 
2. Organizator
 
Organizatorem serii imprez jest Mercedes Autocentrum i Stowarzyszenie Super Team. 
 
2.1 Osoby funkcyjne
 
Krzysztof Biel - Komandor Super Rally & Race (bezpieczeństwo, przygotowanie trasy, kontakt z zawodnikami) 
Adrian Bernat - Wicekomandor Super Rally & Race (zabezpieczenie trasy). Ambasador Super Rally – Mistrz Europy FIM 2015, III zawodnik Pucharu Świata FIM 2015 w Rajdach Baja.
Marcin Kulczycki - Wicekomandor Super Rally & Race (zabezpieczenie trasy).
Zespół Sędziów Sportowych i Pomiarów Elekrtonicznych

2.3 Komandor Super Rally
 
Komandor Super Rally posiada władzę wykonawczą. Jest osobą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich wątpliwości i ewentualnych sporów, które mogą powstać przy stosowaniu
i interpretacji niniejszego regulaminu, a także sytuacji w nim nie ujętych, ale mogących wystąpić.
W podejmowaniu decyzji zawsze kieruje się zasadą bezstronności i zasadami etycznymi. Podejmowane decyzje w takich sytuacjach są ostateczne i nie podlegają odwołaniu bądź dalszemu rozpatrywaniu.
 
2.4 Organizator zapewnia:

1. Wytyczenie trasy imprezy będącej w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
2. Uzyskanie koniecznych zezwoleń od właścicieli terenu oraz innych osób i instytucji, których zaangażowanie podczas organizacji imprezy jest wymagane prawem, w szczególności zarządców gruntów i obszarów na których odbywa się Zlot Super Rally
3. Wytyczenie Odcinków Testowych.
4. Zabezpieczenie Odcinków Testowych w zakresie: pierwszej pomocy przedmedycznej, Szybkiego Ratownictwa Sportowego i przeciwpożarowego.
5. Zapewnia obsługę zgłoszeń elektronicznych poprzez stronę internetową: http://super/rally.eu, obsługę administracyjną – Biuro Zawodów.
6. Przygotowanie dokumentacji, koniecznej do przeprowadzenia imprezy.
7. Zapewnienia obsługę sędziowską z elektronicznym pomiarem czasu
i komisją obliczeń.
8. Ubezpieczenie imprezy w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
9. Zapewnia puchary lub statuetki i w miarę mozliwości nagrody dla zawodników za poszczególne rundy. 
10. Promocję serii imprez poprzez kampanie reklamowe i szerokie działania medialne.
 
3. Uczestnicy imprezy
 
3.1 Uczestnik
 
Uczestnikiem imprezy może zostać osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła 17 lat i posiada pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w imprezie w charakterze kierowcy lub pilota.
W przypadku kierowcy dopuszczone będą osoby posiadające wymagane uprawnienia do kierowania, odpowiednie do kategorii pojazdu.

3.2 Załoga

1. Klasa quady – kierowca stanowi załogę.
2. Klasa samochodowe i pojazdów SSV - załogę tworzy "kierowca 1" lub "kierowca 1 + pilot" lub "kierowca 1 + kierowca 2", która otrzymuje numer startowy* na cały sezon.
Załogę określa się na pierwszej rundzie sezonu w której załoga bierze udział. Zawodnik ("kierowca 1"), który zgłosi się jako załoga jednoosobowa – "kierowca 1" lub jako "kierowca 1 + pilot" zobowiązany jest do prowadzenia za kierownicą pojazdu w całym sezonie.
Załoga, która zgłosiła się jako "kierowca 1" i "kierowca 2" w każdej rundzie może startować wymiennie.
Załoga składająca się z "kierowcy 1" i "kierowcy 2" może zamieniać się miejscami w pojeździe w trakcie trwania każdej rundy. 

*Istnieje możliwość e-mailowej rezerwacji konretnego numeru startowego po ogłoszeniu przez organizatora komunikatu (zwykle na początku sezonu - w styczniu). 
Nieodebrany podczas I rundy sezonu numer startowy automatycznie ulega zwolnieniu i jest dostepny bez ograniczeń podczas II rundy.

3.4 Zgłoszenia, wpisowe
 
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę internetową http://super–rally.eu - zakładka zgłoszenia. Ostateczny termin zgłoszeń elektronicznych upływa o godzinie 24.00. w dniu poprzedzającym Odbiór Administracyjny. Po tym terminie zgłoszenia są przyjmowane bezpośrednio w Biurze Zawodów. Załoga zgłaszająca chęć udziału jest obowiązana zapoznać się z regulaminem imprezy, a następnie rzetelnie wypełnić formularz zgłoszenia wraz z akceptacją  niniejszego regulaminu. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego generuje komplet dokumentów: Zgłoszenie, Oświadczenia i Kartę BK pojazdu z danymi załogi przygotowane do wydruku.
Załoga po wypełnieniu formularza drogą elektroniczną lub podczas odbioru administracyjnego potwierdza podpisem zgodność danych, zapoznanie się z regulaminem i z treścią dokumentów.
 
Uczestnicy podczas odbioru administracyjnego zobowiązani są do okazania organizatorowi dokumentów:
 
 1. Prawo jazdy.
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 3. Polisa ubezpieczeniowa OC.
 
Po pozytywnym odbiorze administracyjnym zawodnicy otrzymują Kartę Badania Kontrolnego, schemat trasy (może występować, ale nie musi), harmonogram imprezy, zestaw obowiązkowych nalepek - reklam wraz
z tablicą rajdową / numerami startowymi, opcjonalnie komunikaty.


Każdy zgłoszony elektronicznie zawodnik (załoga), który zamierza uczestniczyć w Super Race & Super Rally zobowiązany jest uregulować  kwotę wpisowego - opłatę za uczestnictwo w ustalonej wysokości na konto:

Stowarzyszenie Super Team
ul. Juliusza Lea 6b/12
30-048 Kraków
nr konta: 17 1140 2004 0000 3802 7666 5102

w tytule prosimy o wpisanie następujących danych:
imię i nazwisko kierowcy, klasa, nazwa imprezy i nazwa miejscowości, w której ma się odbyć runda,
czyli np. Jan Kowalski, SSV Turbo, Super Race, Kleczew, luty 2021


I termin
Jest to wpisowe obowiązujące do 8 dni przed daną rundą (czyli do czwartku) Super Race & Rally.
QUAD  – 300 zł (zawiera ubezpieczenie NNW)
POJAZDY SSV – 550 zł kierowca / 580 zł kierowca + pilot (zawiera ubezpieczenie NNW)
SAMOCHODY – 550 zł kierowca / 580 zł kierowca + pilot (zawiera ubezpieczenie NNW)
załogi kobiece (kobieta / kobieta) nie płacą wpisowego, zobowiązane są jednak do uiszczenia opłaty  w wysokości 30zł (za osobę) za ubezpieczenie NNW.

Pamiątkowy T-shirt otrzymują tylko te osoby, które uregulują wpisowe w I terminie.

II termin
W pozostałym terminie, czyli od 7 dni przed wyścigiem (czyli od piątku do czwartku*, po tym terminie płatności dokonywane są w biurze imprezy) Super Race & Rally, wpisowe wynosi :
QUAD  – 350 zł (zawiera ubezpieczenie NNW)
POJAZDY  SSV – 650 zł kierowca / 680 zł kierowca + pilot (zawiera ubezpieczenie NNW)
SAMOCHODY – 650 zł kierowca / 680 zł kierowca + pilot (zawiera ubezpieczenie NNW)

*osoby, które dokonają przelewu w czwartek (w przeddzień wyścigów), proszone są o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: biuro@super-team.pl

ZWROT WPISOWEGO
Wpisowe zostanie zwrócone w całości wyłącznie w przypadku odwołania danej rundy Super Race & Rally. Organizator może zwrócić do 50% kwoty wpisowego tym zawodnikom, którzy poinformują mailowo lub telefonicznie organizatora, że na skutek indywidualnego zdarzenia losowego nie będą mogli wystartować w Super Race & Rally. Informacja musi być przekazana w terminie do 7 dni przed zawodami (do soboty włącznie).


* dodatkowo, przy pomiarach czasu wykonywanych przez firmę Motoresults opłata 10 zł za wypożyczenie kostki pomiarowej (płatne na miejscu).
 

Wpisowe obejmuje między innymi przygotowanie trasy, toru, zabezpieczenie medyczne, ochronę, obsługę sędziowską itp. Wysokość wpisowego może ulec zmianie co będzie wcześniej obwieszczone stosownym komunikatem na stronie http://www.super-rally.eu  oraz w dniu imprezy w biurze zawodów.
 
Poprzez fakt podpisania i złożenia zgłoszenia załoga przyjmuje
do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność,
zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty i krzywdy wynikłe podczas imprezy. Zrzeka się też wszelkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, ich agentom, sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim i wszystkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy jak i też innych uczestników.
Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie wyrządzone szkody i straty, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.
Niniejsza umowa ma charakter umowy cywilnoprawnej i wchodzi w życie wobec wszystkich zainteresowanych stron po oddaniu czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, z czytelnym podpisem załogi
- co oznacza również zapoznanie się, zrozumienie i akceptację niniejszego regulaminu.
Każdy zawodnik / załoga ponosi odpowiedzialność za niesportowe zachowanie lub łamanie postanowień niniejszego regulaminu także przez członków jego ekipy w tym mechaników i osoby mu / im towarzyszące.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ekologii.
 
3.5 Odmowa przyjęcia zgłoszenia
 
Organizator ma prawo do nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.  
 
3.6 

W kategoriach samochodowych podczas rozgrywania zawodów obecność pilota nie jest obowiązkowa.
Zmiana pilota jest dopuszczalna w kolejnych rundach. Zmiana pilota podczas danej rundy może nastąpić jedynie za zgodą organizatora pod groźbą wykluczenia. Załoga z rundy na rundę może używać różnych pojazdów tej samej klasy. Zmiana klasy pojazdu skutkuje liczeniem załogi w nowej klasie, a punkty zdobyte w innej klasie nie są uwzględniane.     
Niezgłoszenie pilota w biurze rajdu (przed wyruszeniem na odcinki testowe) skutkuje ostrzeżeniem w postaci kary 10 sek., a następnie wykluczeniem z zawodów.
Podczas pokonywania Odcinka Testowego OT niedopuszczalna jest zamiana w załodze kierowca / pilot (pilot za kierowcę). Na odcinkach dojazdowych pilot może kierować pojazdem, gdy posiada stosowne do tego uprawnienia.
Załoga od startu do mety OT porusza się w prawidłowo zapiętych kaskach a załogi samochodowe dodatkowo w zapiętych pasach pod groźbą wykluczenia z danego OT.
Kategorycznie zabrania się, pod rygorem wykluczenia załogi z zawodów, zabierania do startującego pojazdu osób trzecich w czasie trwania prób sportowych i na odcinkach dojazdowych!
 
Warunkiem dopuszczenia załogi, której udzielano pomocy medycznej w czasie trwania imprezy jest uzyskanie pozytywnej opinii ratownika / lekarza.
Zarówno dla kierowcy jak i dla pilota zalecamy wykonanie badań sportowo-lekarskich i uzyskanie stosownego zaświadczenia od lekarza orzecznika.
 
4. Pojazdy 
 
Podział na kategorie
 
Ustala się następujący podział na klasy:
 
 1. Klasa Quad 2x4
 2. Klasa Quad 4x4
 3. Klasa SSV
 4. Klasa SSV Turbo
 5. Sport (samochody seryjne)
 6. Super Sport (samochody modyfikowane)
 7. Buggy (minimum 3 załogi)
 
Zgłoszenia do poszczególnych klas będą weryfikowane podczas Badania Kontrolnego. Organizator ma decydujący głos ws. przypisania pojazdu do innej niż w zgłoszeniu klasy. Decyzją organizatora może zostać utworzona nowa klasa lub połączenie klas ze sobą. Do utworzenia nowej klasy konieczne jest zgłoszenie co najmniej pięciu załóg minimum 5 dni przed rozpoczęciem odbioru administracyjnego. Moc pojazdu określamy na podstawie wpisu do dowodu rejestracyjnego gdzie: określona jest: pojemność skokowa danej jednostki i moc. W przypadku wymiany jednostki napędowej na jednostkę tej samej pojemności ale mocniejszą skutkującą przejściem do klasy wyższej zawodnik winien zgłosić ten fakt w zgłoszeniu pod karą wykluczenia.  
 
Definicja samochodu seryjnego
 
Samochód seryjny - auto napędzane silnikiem benzynowym
lub wysokoprężnym, który musi być oryginalny, zgodny z marką
i modelem samochodu. Głowica i blok silnika nie mogą być modyfikowane
za wyjątkiem nadwymiarów wynikających z naprawy jednostki.
Jednostka napędowa musi pochodzić z danego modelu pojazdu.
Silnik, skrzynia biegów, reduktor chłodnica wody, ew. intercooler zainstalowane w oryginalnych mocowaniach.
Dopuszcza się większej pojemności chłodnicę wody, powietrza, oleju
silnika, skrzyni biegów ale muszą być zainstalowane w oryginalnych mocowaniach, bez zmiany miejsca ich położenia.
Dopuszcza się modyfikację układu wydechowego i dolotowego pod warunkiem spełnienia norm głośności zgodnie z wymogami dopuszczenia do ruchu drogowego.
Układ przeniesienia napędu musi być oryginalny, zgodny z marką
i modelem samochodu.
 
Typ i rodzaj zawieszenia w tym amortyzatory i sprężyny muszą być zgodne z seryjnymi mocowaniami.
Dopuszcza się ze względów bezpieczeństwa posiadanie dodatkowych
amortyzatorów i sprężyn (więcej niż 1 szt. na koło). Przynajmniej jeden
z  amortyzatorów musi być umieszczony w fabrycznym mocowaniu (góra
i dół). Dotyczy to także sprężyn.
Pozostałe elementy elastyczne zawieszenia są dowolne.
Dopuszcza się wzmocnienia oryginalnych wahaczy, które muszą pozostać w oryginalnych mocowaniach.
Koła i opony są dowolne, z wyłączeniem opon kołkowych typu maxi cross. Układ hamulcowy musi być oryginalny.
 
Dopuszczenie pojazdu / Dokumenty pojazdu
 
Każdy pojazd / samochód powinien posiadać ważny przegląd rejestracyjny
i aktualny / ważny dowód rejestracyjny. Dotyczy to także pojazdów
z rejestracją czasową. Wymagana jest aktualna polisa ubezpieczeniowa
od Odpowiedzialności Cywilnej i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków także dla ew. pilota, zawarta przynajmniej na czas trwania imprezy. 
Pojazdy nie zarejestrowane (nie posiadające dowodu rejestracyjnego) mogą zostać dopuszczone do udziału w imprezie pod warunkiem posiadania ważnych polis OC i NNW i spełnienia dodatkowych wymagań tzn. na wyłączną odpowiedzialność kierującego, który deklaruje przewożenie tego pojazdu po drogach publicznych na przyczepie / lawecie.
Organizator posiada prawo niedopuszczenia do uczestnictwa
w imprezie każdego pojazdu, który nie posiada ważnych polis ubezpieczenia OC (odpowiedzialność cywilna) i NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków z rozszerzeniem na pasażera/pilota) oraz
w Badaniu Kontrolnym (BK) uzna pojazd za zagrażający bezpieczeństwu lub niespełniający postanowień regulaminu technicznego.
 
Wyposażenie obowiązkowe – Quad
 
W klasach Quad 2x4 oraz 4x4 obowiązkowa jest sprawnie działająca zrywka - system wyłączenia silnika w momencie utraty kontaktu zawodnika z quadem. Dotyczy to także quadów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów. Obowiązkowo dla zawodników klasy Quad wymagany jest właściwy ubiór ochronny tj. obuwie, ochraniacze, rękawice itp. kask z homologacją Europejską „E”. Quad, musi posiadać oznaczenia organizatora i sponsorów z pakietu otrzymanego podczas odbioru administracyjnego.

Wyposażenie obowiązkowe - SSV, SSV Turbo:

- gaśnica proszkowa ABC min. 2kg lub 2x 1kg
- punkty holownicze minimum po 1 z przodu i z tyłu pojazd oznaczone ,,hak” ze strzałką kierunkową
- linę holowniczą odpowiednią do masy pojazdu
- boczne siatki ochronne w drzwiach
- apteczkę pierwszej pomocy
- trójkąt ostrzegawczy
- światła awaryjne
​- obowiązkowe chlapacze

Obowiązkowo dla zawodników klasy SSV, SSV Turbo wymagany jest właściwy ubiór ochronny tj. obuwie, ochraniacze, rękawice itp. kask z homologacją Europejską „E”. SSV, SSV Turbo musi posiadać oznaczenia organizatora i sponsorów z pakietu otrzymanego podczas odbioru administracyjnego.

Wyposażenie obowiązkowe - Samochody
 
 • Twardy dach lub pałąk bezpieczeństwa. W pojazdach klasy Super Sport (zmota) obowiązkowa jest klatka bezpieczeństwa wewnętrzna lub zewnętrzna. Jednocześnie organizator zaleca stosowanie klatek bezpieczeństwa w pozostałych kategoriach samochodowych.
 • Uchwyt do holowania z przodu i z tyłu pojazdu, adekwatny do jego masy.
 • Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota (zalecane pasy szelkowe minimum 3 punktowe).
 • Zaleca się stosowanie siatki bezpieczeństwa zasłaniającej okna kierowcy i pilota w samochodach bez drzwi lub z drzwiami szczątkowymi.
 • Kaski ochronne kierowcy i pilota z homologacją europejską „E”.
  Nie dopuszcza się stosowania kasków: narciarskich, rowerowych, budowlanych czy innych nie przeznaczonych do stosowania
  w motoryzacji. 
 • Zestaw pierwszej pomocy (apteczka).
 • Napełniony zbiornik spryskiwacza.
 • Telefon komórkowy.
 • Lina holownicza właściwa do masy pojazdu.
 • ​obowiązkowe chlapacze
10. Przynajmniej dwie sprawne i trwale zamocowane w zasięgu ręki      
    gaśnice z aktualnym atestem (zaleca się gaśnicę o masie pow. 2 kg 
    środka gaśniczego.
11. Światła awaryjne.
12. Trójkąt odblaskowy.
13. Matę ekologiczną serwisową (obowiązkowa dla aut na odcinkach
     testowych i dojazdówkach oraz w parku maszyn dla wszystkich 
     pojazdów uczestniczących w imprezie).
14. Oznaczenia organizatora i sponsorów z pakietu otrzymanego
    podczas odbioru administracyjnego.
 
Ogumienie
 
W klasach Quad, SSV koła mogą być o dowolnej rzeźbie bieżnika.
Dopuszcza się opony posiadające znak homologacji minimum klasy.
AT - dowolnego rozmiaru i producenta (na wyłączną odpowiedzialność zawodnika).
W samochodach zabrania się używania opon typu MAXI CROSS (popularnie zwanych kołkami) oraz rolniczych i innych wolnobieżnych.
  
Oznakowanie pojazdów / reklamy
 
Organizator dopuszcza dowolne reklamy i indywidualne napisy oraz grafiki  zgodne z polskim prawem i nie godzące w uczucia religijne innych osób.
Załogi zobowiązują się do udostępnienia powierzchni na pojeździe
i zamieszczenia obowiązkowych zestawów reklamowych oraz numerów startowych dostarczonych przez organizatora podczas odbioru administracyjnego. Istnieje możliwość odmowy umieszczenia reklam
za dodatkową opłatą 300% kwoty wpisowego. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania miejsca umieszczenia naklejek co ogłosi w odrębnym komunikacie.
Organizator podczas badania kontrolnego sprawdza umieszczenie numerów startowych i poszczególnych reklam.
Załoga zobowiązana jest do utrzymania numerów startowych w należytej czystości, umożliwiającej odczytanie ich na starcie do każdego Odcinka Testowego.
 
Niedozwolone
 
We wszystkich pojazdach zabrania się stosowania jakichkolwiek elementów przeciwślizgowych mechanicznych i chemicznych
na kołach / oponach. Dotyczy także edycji Super Rally Snow.
 
We wszystkich pojazdach uczestniczących w imprezie nie wolno przewozić  płynów łatwopalnych w tym dodatkowego paliwa.
 
Kategorycznie zabrania się, pod rygorem wykluczenia załogi
z zawodów, zabierania do startującego pojazdu osób trzecich
w czasie trwania prób sportowych i na odcinkach dojazdowych!
 
5. Definicje
 
Książka Drogowa
Książka drogowa zawiera dane dojazdówek i odcinków testowych oraz informacje dotyczące poruszania się po trasie Imprezy. W zależności
od konfiguracji trasy może zostać wprowadzona, ale nie jest to warunek konieczny do przeprowadzenia imprezy. Wszystkie zmiany w stosunku do ew. wydrukowanych już notatek w książce drogowej organizator umieszcza w dodatkowym komunikacie i wręcza załogom w biurze imprezy. Książkę drogową może zastąpić schemat trasy.
 
Karta drogowa
Karta drogowa to dokument, jaki załoga otrzymuje przed startem
do każdej kolejnej sekcji. Karta służy do wpisania przez sędziego, czasów przejazdu załogi przez kolejne OT.  Obowiązuje bezwzględny zakaz pisania na karcie przez załogę lub osoby trzecie. Wpisów w karcie dokonują jedynie sędziowie a w szczególnych przypadkach komandor.
 
Karta Badania Kontrolnego BK
To dokument na podstawie, którego jest przeprowadzane Badanie Kontrolne pojazdu. Należycie wypełnioną kartę  załoga dostarcza na Badanie Kontrolne wraz z pojazdem i kompletnym wyposażeniem bezpieczeństwa załogi. Karta BK zostaje u wykonującego Badanie Kontrolne.
 
6. Przebieg imprezy

Badanie kontrolne BK
 
Informację o godzinach badania kontrolnego zawiera harmonogram imprezy (zwyczajowo przeprowadzane jest w przeddzień startu piątek). BK odbywa się w wyznaczonym miejscu chyba, że organizator postanowi inaczej, w kolejności wg podstawionych pojazdów. 
Pojazd zgłoszony do BK musi być czysty z umieszczonymi numerami startowymi i reklamami obowiązkowymi od organizatorawypełnioną kartą badania kontrolnego. Podczas (BK) pojazdu obecność załogi wraz z wyposażeniem osobistym (kaski, ew. kombinezony, buty, rękawiczki) jest obowiązkowa. Zawodnicy w klasie Quad / SSV obowiązani są na BK przedstawić odpowiednią odzież ochronną z ochraniaczem pleców, ramion i kolan, rękawice, specjalistyczne obuwie oraz kask z homologacją motocyklową, które mają obowiązek stosować podczas pokonywania Odcinków Testowych oraz na pozostałej części trasy.
 
Nieobecność pojazdu i załogi na BK lub pojazd nie spełniający wymogów regulaminu skutkować będą niedopuszczeniem do startu!
Pojazdy, które nie przeszły BK z powodu braków lub defektów mogą zostać ponownie poddane BK po ich usunięciu. Załoga do ponownego BK ustawia się na końcu kolejki.
 
Wszelkie zmiany dokonane w pojazdach po BK w stosunku
do deklarowanych podczas BK uznane zostaną za odstępstwo techniczne od zgłoszonych i są karane bezwzględnym wykluczeniem załogi.
W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Komandora - załoga może zostać przeniesiona do właściwej klasy.
 
Dodatkowe badania kontrolne pojazdu
 
Pojazdy, które nie były w stanie wrócić na metę etapu o własnych siłach
z powodu kolizji muszą odbyć ponowne Badanie Kontrolne przed dalszym udziałem w zawodach.
 
Start: czas i kolejność startu
 
Organizator ustala godzinę startu poszczególnych załóg (godziny i minuty), na którą wpływ ma m. in. kolejność dokonanych zgłoszeń do imprezy poprzez stronę www. Organizator ustala godziny startu do poszczególnych sekcji. Załogi, które nie stawią się na starcie do sekcji zgodnie z wyznaczoną kolejnością / godziną startu – zostają przesunięte na koniec stawki w swojej grupie pojazdów (grupę stanowią klasy SSV, klasy samochodów) i zostanie im naliczona kara 30 sekund. W przypadku spóźnionych załóg, których grupa przeszła procedurę startu, załogi będą mogły wystartować do danej sekcji lub OT po ostatnim pojeździe z ostatniej startującej klasy.
 
Odcinki dojazdowe
 
Odcinki dojazdowe to odcinki pomiędzy startem sekcji a Odcinkami Testowymi, pomiędzy nimi i metą sekcji. Na odcinkach dojazdowych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy Prawa o Ruchu Drogowym, łącznie z ograniczeniami prędkości. Załogi, mają obowiązek startu do poszczególnych OT z zachowaniem kolejności wg startu do sekcji. Umyślna zmiana kolejności startu załogi – kara czasowa, czyli + 5 sekund doliczonych do czasu przejazdu ostatniego pokonanego odcinka. 
 
Wariant z PKC
Jeżeli organizator zdecyduje się wprowadzić czasy przejazdów na dojazdówkach to: czas przejazdu odcinkiem z drogą o otwartym ruchu, będzie tak wyliczony, aby średnia prędkość przejazdu była maksymalnie połową wartości dopuszczonych prędkości na danym odcinku drogi. Przed OT będą Punkty Kontroli Czasu zwane PKC. Spóźnienie zawodnika na dany punkt skutkuje naliczeniem kary czasowej + 15s za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia. Kary czasowe sumuje się i dolicza się do wyniku czasu przejazdu Odcinków Testowych. O wprowadzeniu czasów przejazdów na dojazdówkach organizator informuje stosownym komunikatem. Wartości czasów przejazdu są zamieszczone w Karcie Drogowej, ew. Książce Drogowej lub na schemacie.
 
Odcinek Testowy 
 
Zaliczenie Odcinka Testowego polega na jak najszybszym pokonaniu go pomiędzy startem a metą i wg wyznaczonej trasy. Oznaczenia trasy są zainstalowane bezpośrednio na niej. Załogi mogą używać sporządzonych przez siebie notatek nawigacyjnych przygotowanych podczas objazdu trasy. Na trasie Odcinka Testowego obowiązuje całkowity zakaz jazdy pod „prąd” (niezgodny z kierunkiem trasy)!
 
Używamy trzech sposobów oznakowania trasy, które mogą byś stosowane równocześnie:
 
Według „taśm" (drogi i dukty, którymi nie jedziemy są otaśmowane - zagrodzone). Oznacza to jazdę trasą od taśmy do taśmy trajektorią obraną przez załogę do kolejnej  taśmy lub wytycza ją droga po której jedziemy zazwyczaj są ślady. Zakręty mogą być otaśmowane po ich wewnętrznej stronie.
 
Jazda między „taśmami" - tor jazdy wytycza taśma po prawej i lewej stronie.
 
Jazda według kolejności bramek numerowanych
Bramkę stanowi słupek lewy oraz prawy, na którym zainstalowany jest  numer bramki. Numery bramek i znaki ostrzeżenia zawsze znajdują się po prawej stronie OT. Przejeżdżamy pomiędzy tymi dwoma słupkami. Trasę pokonujemy w kolejności rosnącej numerów bramek. Jeśli odległość między bramkami jest duża to przyjmuje się kierunek jazdy na wprost lub wytycza go droga po której jedziemy (zazwyczaj są ślady). Na załodze ciąży obowiązek przejazdu wszystkich bramek odcinka testowego według zachowania ich kolejności. Ominiętą bramkę pozostawiamy bez poprawki – jedziemy do następnej gdyż obowiązuje całkowity zakaz jazdy pod „prąd” (niezgodny z kierunkiem trasy)!
 
Punkty Kontroli Przejazdu - PKP
Na każdym Odcinku Testowym znajdują się: START, META oraz mogą występować PKP (Punkt Kontroli Przejazdu). W zależności od potrzeb może znajdować się kilka PKP. PKP może być obsługiwany przez Sędziego Faktu lub system elektroniczny. Obecny tam Sędzia Faktu odnotowuje przejazdy załóg bez ich zatrzymywania się. Nieobecność załogi na PKP skutkuje naliczeniem kary czasowej - Taryfa 200% swojego najlepszego czasu (dotyczy danego OT w danym dniu). Przejazdy Odcinków Testowych zaliczane są pod kontrolą sędziego, będącego kierownikiem odcinka oraz sędziów pomocniczych rozstawionych na Starcie i Mecie danego OT.
 
Start do odcinka testowego
 
Czas startu do Odcinka Testowego podany jest w Karcie Drogowej. Spóźnienie na start do Odcinka Testowego skutkuje przesunięciem na koniec danej grupy pojazdów lub przesunięciem startu załogi na koniec.
 
Wariant z PKC
Spóźnienie zawodnika na Start honorowy (Bramę startową) skutkuje naliczeniem kary czasowej 15 sekund za każdą minutę spóźnienia. Kary czasowe z PKC i Startów OT sumuje się i dolicza do wyniku czasu przejazdu Odcinków Testowych. O wprowadzeniu Czasów na dojazdówkach organizator informuje stosownym komunikatem.
 
Procedura startu OT
 
Odbywa się wg zegara TAG Heuer i zestawu świateł lub w inny sposób  wybrany przez organizatora. Szczegóły procedury startu będą omawiane bezpośrednio przed każdą z imprez na odprawie z zawodnikami.
Czas przejazdu Odcinka Testowego od startu do mety jest mierzony elektronicznie za pomocą urządzeń TAG Heuer z dokładnością do 0,01  sekundy.
Załoga nie może dowolnie, według własnego uznania zmieniać kolejności startu do OT. Załogi mają obowiązek startu do poszczególnych OT
z zachowaniem kolejności podczas startu danej sekcji.
 
Wcześniejszy wjazd na Start OT skutkuje naliczeniem kary + 30 sekund  do czasu przejazdu Odcinka Testowego. 
W razie wcześniejszego lub późniejszego wjazdu na PKC załoga kontynuuje przejazd w nowym czasie. Spóźnienia nie są odrabiane! Dopiero start do kolejnej sekcji ustawia ją w kolejności w danej grupie.
 
Meta
Wjazd na metę lotną każdego Odcinka Testowego równoznaczny jest
z jego zakończeniem. Za meta lotną w bezpiecznej odległości znajduje się Meta Stop. Pomiędzy metą lotną a metą stop obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania ! Zawodnicy pod karą wykluczenia zobowiązani
są do zachowania kolejności zgodnej z kolejnością na linii mety!
Na mecie Stop należy udostępnić sędziemu Kartę Drogową w celu dokonania wpisu.
Uwaga! Na metę pojazd wjeżdża z załogą, skompletowany jak na start – zawodnicy z zapiętymi kaskami. Dodatkowo załogi samochodowe na metę wjeżdżają z zapiętymi pasami bezpieczeństwa.
Zdjęcie kasku na trasie OT oznacza wycofanie się załogi z rywalizacji
na danym OT i wpisanie kary ryczałtowej T stosownej dla danej kategorii.
 
Niedozwolone
 
Pomiędzy metą lotną a metą stop obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania ! Zawodnicy pod karą wykluczenia zobowiązani
są do zachowania kolejności zgodnej z kolejnością na linii mety!
 
Po minięciu tablicy informującej o punkcie pomiaru czasu załoga jest zobowiązana do wytracenia prędkości i spokojnego podjechania do tablicy „META STOP” oraz zatrzymania pojazdu. Za ostre hamowanie na mecie STOP (uznanie sędziego) załoga otrzymuje 30 sekund kary doliczanej do czasu przejazdu danego  OT!
 
Niedozwolone jest poruszanie się załogi po trasie OT bez prawidłowo zapiętych kasków i pasów bezpieczeństwa oraz wszelkich pozostałych zabezpieczeń wymaganych w danej klasie (załogi samochodowe muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa!
 
Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na wytyczone Odcinki Testowe 120 h (5 dni) przed rozpoczęciem imprezy oraz w trakcie jej trwania poza przydzielonym załodze oficjalnym czasem na pokonanie OT. Wjazd na trasę – popularne „upalanie” wiąże się z natychmiastowym wykluczeniem załogi !
Zabroniony jest także wjazd na trasę 48 h po oficjalnym zakończeniu imprezy pod groźbą utraty punktów do klasyfikacji końcowej sezonu.
Niedopuszczalne jest „upalanie” w Parku Maszyn, na trasach dojazdowych i przyległych do trasy drogach pod rygorem bezwarunkowego wykluczenia danej załogi.
Niedozwolone jest poruszanie się pojazdów towarzyszących danej załogi oraz pojazdu samej załogi poza drogami (pola, łąki, lasy, rzeki lub inne cieki wodne) pod rygorem nałożenia kary czasowej do wykluczenia danej załogi włącznie.
 
Taryfa, Klasyfikowanie - klasy Quad, SSV, SSV Turbo, Samochodowe
 
Taryfa (T) to ryczałtowa kara za: nieprawidłowe pokonanie OT (skrót, ominięcie bramki). Skutkuje wpisaniem czasu przejazdu Odcinka Testowego 200% swojego najlepszego czasu (dotyczy danego OT w danym dniu).
Zawodnik / Załoga będzie klasyfikowana w imprezie pod warunkiem, że pokona co najmniej 1 Odcinek Testowy podczas całej imprezy (zmiana obowiązuje od 1.01.2020).
Za nieodbycie, nieukończenie Odcinka Testowego załoga otrzymuje karę ryczałtową (T) 200% za każdy nieukończony / nieodbyty odcinek (tylko pod warunkiem, że ukończy co najmniej 1 Odcinek Testowy podczas całej imprezy [zmiana obowiązuje od 1.01.2020]).
 
Klasyfikacja

W sytuacji kiedy na trasie Odcinka Testowego, załoga napotka
na utrudnienie związane z wyprzedzeniem poprzedzającej ją załogi, tylko w uzasadnionych okolicznościach (wypadek, udzielanie pomocy), załoga może liczyć na otrzymanie wyniku równoważnego najlepszemu swojemu przejazdowi na danym Odcinku Testowym spośród wszystkich odbytych przejazdów tego odcinka w danym dniu. Warunkiem koniecznym do takiego rozstrzygnięcia jest zgłoszenie tego faktu u sędziego na mecie OT oraz komandora, połączone z wpisem do protokołu i do Karty Drogowej, konieczne jest też potwierdzenie takiego incydentu przez poszkodowaną załogę!.
Nie dotyczy to sytuacji w przypadku braku możliwości wyprzedzenia wolniejszej załogi!
W niektórych sytuacjach organizator może podjąć decyzję o anulowaniu wyników danego Odcinka Testowego dla danej grupy pojazdów po jego zakończeniu lub wprowadzić wolny przejazd przed jego rozpoczęciem lub w trakcie jego trwania.

W rundach Super Race punktowane są te zalogi/zawodnicy, którzy ukończyli przynajmniej 1 okrążenie.
 
7. Punktacja 
 
Dla całości serii Super Rally wprowadza się punktację, która rozstrzygnie
o wynikach końcowych sezonu.
Zwycięzcą rundy zostaje załoga, która wszystkie Odcinki Testowe pokonała
w najkrótszym czasie i zanotowała najmniejszą ilość kar czasowych. Pozostałe miejsca wylicza się analogicznie. Remis rozstrzyga ilość zwycięstw lub lepszych miejsc w ostatniej rundzie. Jeżeli nadal wynik zakończy się remisem, to zwycięzcą zostaje załoga z większą ilością punktów rundy poprzedzającej ostatnią rundę sezonu.
 
Za zajęte miejsce w klasyfikacji rundy przyznawane są punkty według klucza - patrz tabela. Suma zdobytych punktów w poszczególnych rundach daje zwycięstwo załodze, która zdobyła ich najwięcej. Klasyfikacja końcowa sezonu zostanie ogłoszona po zakończeniu wszystkich rund Super Rally. Podczas ostatniej rundy nastąpi uroczyste podsumowanie wyników klasyfikacji sezonu i dekoracja zwycięzców serii Super Rally. 

Organizator zastrzega sobie przyznawanie podwójnej ilości punktów za wybrane rundy. 

 
 Miejsce Punkty   Miejsce Punkty
1 100 16 27
2 90 17 24
3 82 18 21
4 75 19 18
5 70 20 15
6 66 21 13
7 62 22 11
8 58 23 9
9 54 24 7
10 50 25 6
11 46 26 5
12 42 27 4
13 38 28 3
14 34 29 2
15 30 30 1
  
Nagrody

W miarę możliwości organizatora najlepszym załogom na poszczególnych rundach zostaną przyznane nagrody i statuetki lub puchary za osiągnięte wyniki. 
W ramach klasyfikcaji generalnej sezonu, najlespsze załogi zostaną uhonorowane statuetkami lub pucharami.
Organizatorzy nie przewidują możliwości zamiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne.
W razie nieobecności zwycięskiej załogi / zawodnika podczas dekoracji, istnieje możliwość przesłanie pucharu / pucharów oraz ewentualnej nagrody na jego koszt tylko z chwilą zgłoszenia tego faktu (i podania adresu wysyłki) w ostatnim dniu imprezy. 
 
Protesty 
Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są po złożeniu oficjalnego, pisemnego, podpisanego przez załogę protestu w Biurze Imprezy.
Protest dotyczy tylko danego dnia imprezy, w którym jest składany. 
Protesty w sprawach regulaminowych i ew. błędów rachunkowych składane są na piśmie w ciągu 30 minut od chwili opublikowania wyników nieoficjalnych.
Protest zostanie rozstrzygnięty przez organizatorów po wysłuchaniu zainteresowanych stron. 
Protest techniczny
Procedura składania protestu dotyczącego odstępstw technicznych jest identyczna jak protestu powyżej z tym, że:
Składający protest wraz z protestem składa kaucję w wys. 300% wpisowego.
Kaucja zostaje zwrócona w przypadku uznania protestu za słuszny.
Składający protest wskazuje w jednym proteście, jeden element sporny
w pojeździe oprotestowanej załogi.
Jednocześnie oddaje do dyspozycji organizatora swój pojazd celem weryfikacji i wskazania prawidłowości danego elementu. W przypadku stwierdzenia podczas badania technicznego innych odstępstw technicznych pojazdu oprotestowanego lub protestującego organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu załogi.
W przypadku niemożności ustalenia czy oprotestowany element ma zostać uznany za odstępstwo od regulaminu, organizator powoła rzeczoznawcę.
Koszt pracy rzeczoznawcy pokrywa załoga, której udowodniono przewinienie. W przypadku uznania protestu za bezzasadny koszty pracy rzeczoznawcy pokrywa składający protest. W przypadku konieczności powołania biegłego organizator imprezy jest gwarantem rozliczenia usługi rzeczoznawcy. Jednocześnie na podstawie wyniku przeprowadzonego badania kieruje regres do odpowiedniej załogi, która ma 14 dni na dokonanie rozliczenia się z organizatorem imprezy. W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty należności organizator ma prawo dochodzić należności na drodze sądowej.
Załoga, która nie udostępni pojazdu do badania technicznego wynikającego ze złożonego protestu zostaje automatycznie wykluczona.
 
Zestawienie kar regulaminowych
Za nieobecnośc na odprawie może zostać naliczona kara czasowa.
Przewrócenie - wyrwanie tyczki / kołka / pachołka lub innego elementu wyznaczającego trasę: +15 sekund.
Falstart: + 30 sekund karnych doliczanych do wyniku Odcinka Testowego.
Nie podjęcie danego OT przez załogę z różnych przyczyn Taryfa + 200 % czasu najszybszej załogi w klasie (tylko pod warunkiem, że zawodnik / załoga ukończy co najmniej 50% Odcinków Testowych [zmiana obowiązuje od 9.06.2018]).                                     
Na końcowy wynik składają się wszystkie czasy przejazdów (ich suma) uzyskane na Odcinkach Testowych.
Wariant z PKC
Na końcowy wynik składają się wszystkie czasy przejazdów OT (ich suma)  wraz z ew. nałożonymi karami czasowymi z PKC doliczonymi do łącznego czasu przejazdu wszystkich OT.
 
Załoga odpowiada materialnie:
Za uszkodzenie / zniszczenie urządzeń pomiarowych i innych organizatora zainstalowanych na Starcie, Mecie i trasie imprezy.
Za zniszczenie / uszkodzenie mienia osób trzecich.
Należność za zniszczone urządzenia reguluje wg aktualnego cennika TAG Heuer lub innego dostawcy uszkodzonych przedmiotów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyceny wraz z fakturą za ww. przedmioty pod rygorem skierowania sprawy na drogę sadową.
 
8. Postanowienia końcowe
 
Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się decyzjom
lub poleceniom Komandora, każdego z sędziów oraz służb porządkowych,
a w razie potrzeby służb ratowniczych i medycznych.
Decyzją Komandora zawodnik / załoga może zostać wykluczona
z  dalszego uczestnictwa w imprezie:
za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu
lub niepodporządkowanie się decyzjom lub poleceniom w/w jak również
za rażące naruszenie zasad czystej sportowej rywalizacji. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowego badania stanu trzeźwości zawodników wobec, których zachodzi podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu.
Przekroczenie dopuszczalnej zawartości alkoholu (wytyczne - Prawo
o Ruchu Drogowym) jest jednoznaczne z wykluczeniem z udziału
w imprezie.
Komandor może również wykluczyć zawodnika z powodu:
 • Jazdy po OT pod prąd.
 • Odbycia Odcinka Testowego w niezapiętych pasach bezpieczeństwa  i/lub kaskach ochronnych.
 • Cofania na mecie STOP Odcinka Testowego.
 • Wyprzedzania pomiędzy Metą Lotną a metą STOP.
 • Stwierdzenia prowadzenia pojazdu w czasie trwania imprezy przez pilota.
 • Rażącego przekroczenia przepisów drogowych.
 • Nanoszenia własnych poprawek na Kartę Drogową. 
 • Wyrwania / usunięcia / przenoszenia tyczki / kołka / pachołka
  w sposób zamierzony przez kierowcę lub pilota na OT.
 • Poruszanie się po trasie OT innym pojazdem niż zgłoszonym
  do udziału w imprezie.
 • Wjazdu na trasy OT 120 godzin przed rozpoczęciem imprezy, wjazdu poza wyznaczonym czasem startu do danego OT, wjazdu 48 godzin po oficjalnym zakończeniu imprezy.
 • Udostępnianie pojazdu zgłoszonego w imprezie osobom trzecim
  w trakcie jej trwania.
 • Przewożenie pasażerów w pojazdach zgłoszonych do SR
 • Niesportowe zachowanie.
 
Wszelkie naruszenie zasad ujętych niniejszym regulaminem może skutkować wykluczeniem załogi ze współzawodnictwa, a nawet z imprezy, także z zakazem uczestniczenia w kolejnych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Super Team / Mercedes AutoCentrum. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania wszelkich koniecznych zmian w czasie trwania imprezy, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia powodów związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa lub nakazanych przez władze zewnętrzne, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne
ze względu na niezwykłe okoliczności, bez przyjmowania żadnej odpowiedzialności za wynikłe niedogodności, roszczenia i ewentualne straty uczestników.
 
Organizatorzy życzą załogom, kibicom i osobom towarzyszącym wielu sportowych wrażeń w miłej sportowej atmosferze.
 
9. Bezpieczeństwo w czasie imprezy

Uczestnicy Super Rally są zobowiązani do:

1. Unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników, organizatorów lub osoby trzecie, jak również na ich mienie.
2. Udzielania sobie wzajemnej pomocy w razie wystąpienia wypadku lub  innych niebezpiecznych sytuacji związanych z zagrożeniem życia i zdrowia zgodnie z normami i zasadami współżycia społecznego, szeroko rozumianego fair play, oraz możliwie szybkiego (natychmiastowego) powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach organizatorów i służb ratowniczych/medycznych. 
3. Dbałości o środowisko naturalne - w szczególności:
używania ekologicznej maty serwisowej pod rygorem wykluczenia z danego etapu i kary pieniężnej 1000 zł.
​4. Dbałości o środowisko w postaci całkowitego zakazu: celowego zbaczania z wyznaczonej trasy / odcinka testowego, skracania wyznaczonej próby wjeżdżania do zbiorników wodnych,
niszczenia infrastruktury: wały przeciwpowodziowe, pola uprawne, łąki itp. niszczenia drzewostanu.
​5. Przestrzegania na trasach dojazdowych, tj. poza odcinkami testowymi - przepisów prawa o ruchu drogowym zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku z późniejszymi zmianami.
6. Bezwzględnego korzystania z pasów bezpieczeństwa i zabezpieczeń m.in. z prawidłowo zapiętego kasku itp. na wszystkich odcinkach testowych Super Rally.
7. Bezzwłocznego powiadomienia organizatora w przypadku awarii pojazdu oraz gdyby uczestnik postanowił zrezygnować
z kontynuowania / udziału w danym odcinku testowym, przy wykorzystaniu dostępnych środków łączności.
8. Zabezpieczenia we własnym zakresie specjalnych leków, a zażywający je stale muszą zapewnić je sobie sami. Pozostałym zalecamy zabranie, oprócz wymaganego zestawu pierwszej pomocy "podręcznej apteczki". Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników.